Montessorimaterialet

Montessorimaterialet

Maria Montessori utvecklade det fantastiska montessorimaterialet för alla tänkbara intresseinriktningar och mognadsstadier med tanke på att det skall utveckla hela barnet; alla dess sinnen. I materialet får barnet till att börja med stifta bekantskap med konkreta ting som efter hand utvecklas abstrakt. Exempelvis matematikmaterialet visar klart och tydligt varför man mäter och räknar på ett visst sätt. När ett barn väl förstått matematikens uppbyggnad är det dags att lämna materialet och lösa abstrakta problem utan hjälpmedel. De flesta material är självrättande. Barnen får uppleva tillfredsställelsen av att själva se att de har lyckats med en uppgift.

Allt material finns bara i ett exemplar. Barnen har ansvar för att de olika sakerna inte skadas i onödan. Slit och släng är bannlyst på Tomegården. Materialen finns alltid att hämta på samma plats och i barnets höjd, vilket uppmuntrar ordning och självständighet. Den som har använt ett material har ansvar för att det snyggt och prydligt hamnar på sin rätta plats igen. Ordning och reda samt tydliga regler och rutiner är viktigt i en Montessorigrupp.

Praktiskt material

Det praktiska materialet riktar sig främst till barn mellan 2 och 4 år. Det finns fyra områden som barnen behöver arbeta med:

 • att lära sig artighet och hövlighet, att lära sig hjälpsamhet mot andra och att kunna ta hänsyn
 • att kunna ta hand om miljön både ute och inne
 • att kunna ta hand om sin egen person
 • att träna både fin- och grovmotoriken: handen och kroppen. Handen är hjärnans instrument.

”Jag vill lära för livet, bli självständig, få självrespekt och utveckla min ansvarskänsla.”

De praktiska övningarna syftar till att de små barnen skall kunna ta aktiv del i det dagliga livet. För de större barnen är övningarna ett socialt behov och en avkoppling.

”Får jag upprepa så många gånger jag vill, så mycket jag vill och så länge jag vill, utan att någon stör mig, utvecklas jag i min egen takt. Jag behöver arbeta på min nivå och i min takt. Jag arbetar för att jag har ett behov av att upprepa och lära men en vuxen arbetar för att bli färdig.”

Sensoriskt material

Det sinnestränande materialet riktar sig främst till barn mellan 3 och 5 år och förbereder den intellektuella vidareträningen.

Materialet är oftast självrättande och är till för att skapa ordning i det kaos av intryck som världen sänder ut. Ordningen och begreppen ger självtillit och koncentrationsförmåga. Detta är grunden för all vidare kunskap.

Det viktigaste i montessoripedagogiken är ändå inte materialet utan att se barnet. Genom sina sinnen tar barnet in verkligheten runt om sig och med materialets hjälp kan barnet utveckla sina sinnen och sitt språk. Det sinnestränande materialet är en nyckel, ett medel för att kunna erövra hela världen och dess kultur.

De sensoriska övningarna syftar till:

 • att få utforska
 • att skapa ordning och bearbeta de intryck som barnet fått ända sedan födseln
 • att ge barnet ett nyanserat språk, att kunna para och gradera, jämföra och upptäcka
 • att träna ett sinne i taget, barnet lär sig t ex att gradera, klassificera, se likheter och olikheter, dimensioner o s v

”Jag vill ha ordning i det jag håller på med för det hjälper mig att tänka. Jag behöver hjälp för att göra det själv.”

”Jag behöver en nyckel till kunskapen om omvärlden. Jag behöver språk och begrepp för allt som finns runt om mig.”

Intellektuellt material

Det intellektuella materialet riktar sig främst till barn från 5 år och uppåt och här ingår t ex språk och matematik. Materialet utvecklar barnens medfödda förmåga och anlag. Här är det väldigt viktigt att tillgodose varje barns behov i utvecklingen.

Språkmaterialet berikar barnets ordförråd, tränar barnets tal och övar barnet i skrivning och läsning. Dessa övningar har förberetts i de praktiska och sinnestränande rörelserna.

Matematikmaterialet lär barnet mängder och siffror och ger träning i addition, subtraktion, multiplikation och division. De tidigare övningarna har på olika sätt förberett barnet för matematikinlärningen.

”Jag vill kunna läsa, skriva och räkna. Siffrornas och alfabetets historia ger mig en ram till min kunskap och ett sammanhang med det som har varit. Jag arbetar från konkret till abstrakt. Hjälp mig att förstå det själv.”

I det omvärldsorienterade materialet inkluderas bl a:

 • geografi & historia
 • botanik & zoologi
 • vetenskap & konst
 • musik

”Jag är på upptäcktsfärd genom livet tillsammans med mina kamrater. Vi är i harmoni med livet och naturen”.

Jag vill veta och förstå. Jag vill veta hur allt kom till både bland djur, växter och människor.