Köanmälan

Köanmälan

Tomegården har ett eget kösystem där syskon har förtur.

Det kostar inget att ställa sitt barn i kö till Tomegården och ni kan ställa ert barn i kö samma dag som barnet föds. Barnet måste vara 12 månader vid inskolningsstarten på förskolan.

Platstilldelning sker utifrån anmälningsdatum. Undantag kan göras i enlighet med de principer som redovisat nedan under punkten ”Vad säger skollagen?”.

Om du vill ställa ditt barn i kö, vänligen fyll i formuläret nedan! Ansökningarna gallras efter två år och önskar man stå kvar då måste man aktivt meddela förskolan detta.

Har du ytterligare frågor, kontakta köansvarig via e-mail eller tel. 046-13 93 12

Vi behöver följande uppgifter för att ställa ert barn i vår kö:
Frågor om barnet
Vi skriver in ditt barn i vår kö och ni kommer att få en bekräftelse på detta via e-post eller brev. När det blir aktuellt att placera nya barn inför ny termin kommer ni att få erbjudande hem och ni är också välkomna att besöka vår förskola, men ring och avtala tid innan.


Jag samtycker

härmed till att mina personuppgifter som jag lämnar i min ansökan om köplats för min dotter/son behandlas av Tomegårdens montessoriförskola för att kommunicera information om lediga platser, hantera och administrera min ansökan, tillhandahålla kö till förskolan samt förbereda erbjudande om plats på förskolan. Syftet är att förenkla administrationen kring min ansökan samt att underlätta kommunikation mellan mig och förskolan. Mina personuppgifter gallras när jag har meddelat att jag inte längre önskar kvarstå som sökande för min dotter/son, om jag erbjudits plats på förskolan eller om ansökan om plats avslås. Har du några frågor om hur vi behandlar personuppgifter inom förskolan så är du alltid varmt välkommen att kontakta oss.

 

Vad säger skollagen?

Enligt skollagen ska fristående förskolor som erhåller bidrag från kommunen vara öppna för alla barn som ska erbjudas plats på förskola. (skollag 2010:800 8 kap 3-7§ samt 18 §) Vissa undantag medges dock. (prop 2009/10:165).

Skollagen reglerar även principerna för urval om inte alla kan beredas plats (SFS 2010:800 8 kap 19 §). Huvudprincipen för urval * ska vara anmälningsdatum. Däremot medges undantag från huvudprincipen, exempel på undantag som ansetts vara godtagbara av regeringen är syskonförtur, geografisk närhet och verksamhetens särskilda karaktär**. Då huvudmannen har ansvar för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och läroplanen samt barngruppen har en lämplig storlek och sammansättning medges ytterligare två undantag från huvudregeln. Dessa undantag är barnets ålder och barnets eget behov (SFS 2010:800 2 kap 8§ samt 8 kap 8 §). Beslut om intagning (urval) som inte följer huvudregeln ska alltid dokumenteras. Vid tillsyn ska förskolan kunna visa på hur man följer huvudprincipen samt vilka undantag som gjorts (SFS 2010:800 26 kap 4 och 7 §§).

*Här vilar ansvaret på lägeskommunen i samband med ansökan om godkännande (SFS 2010:800 2 kap 5 § andra stycket). Det innebär att kommunen vid beslut om godkännande ska ha granskat hur urvalet ska ske. Det ger inte kommunen rätt att i  efterhand ändra reglerna. Av förarbeten och praxis framgår att godtagbar grunder är syskonförtur, geografisk närhet och anmälningsdatum.

**Särskild karaktär – i kommentaren till skollagen exemplifieras detta som barn vars föräldrar är medlemmar i ett föräldrakooperativ eller barn till anställda hos ett visst företag.