Vad är montessori?

Maria Montessori

Maria Montessori (1870 -1952) föddes i Italien och blev landets första kvinnliga läkare. Hon intresserade sig tidigt för barn med särskilda behov. Med hjälp av egna erfarenheter samt resultat av andra forskare och pedagoger byggde hon upp en egen pedagogik.

Till en början använde hon denna på mentalt och socialt störda barn och hon såg fantastiska resultat. Hon frågade sig då om inte hennes idéer skulle kunna fungera på helt friska barn…

Hon startade flera skolor, bl a den kända Casa dei Bambini (Barnens hus) i Roms slumkvarter. Där finns nu ett fint museum om Maria Montessoris liv, väl värt ett besök. Hon utbildade sig också till lärare och reste runt i världen och höll föredrag. Maria Montessori dog i Holland 1952.

Idag finns det förskolor och grundskolor över hela världen som tillämpar montessoripedagogiken.

I enlighet med Montessori arbetar vi utifrån följande grundidéer

Det mottagliga sinnet
Barn lär sig genom att absorbera intryck från sin omgivning. De formas av dessa och bygger upp sin kunskap från ingenting.

De sensitiva perioderna
Alla barn följer ett visst mönster i sin utveckling. Under olika perioder är de speciellt mottagliga för olika sorters kunskap. Vi bör ta vara på dessa ”sensitiva perioder” i undervisningen.

Olika stadier i barns utveckling
Man kan urskilja vissa stadier i barns utveckling. Montessori delade in utvecklingen i sexårsperioder. Den allra viktigaste perioden är den första. Då läggs grunder för de kommande stadierna.

Utveckling i egen takt
Varje barn skall ha rätt att utvecklas i sin egen takt och efter sina egna förutsättningar. Ett barns utveckling kan aldrig forceras.

Frihet i fostran
Frihet att välja aktivitet och möjligheten att arbeta ostört är viktiga förutsättningar för inlärning.

Ingen kan lära någon annan något
Läraren kan bara hjälpa barnet att lära sig själv. Lärarens roll är att observera barnets utveckling och erbjuda lämpligt material att arbeta med.

Alltings samband och beroende
I montessoripedagogiken betonas att allting har ett samband och att vi alla är beroende av varandra och naturen. Montessori kallade detta ”den kosmiska planen”. Syftet är att skapa harmoniskall människor i harmoni med sin omgivning.

Att ta ansvar
Barn behöver tränas redan från förskolan att ta ansvar för sitt eget arbete. De behöver också lära sig att ta hand om sin omgivning och varandra.

Montessorimiljön
Den miljö barnen vistas i skall vara anpassad efter deras behov. Den kan se olika ut i olika åldrar eftersom deras behov växlar med mognaden.

Montessorimaterialet
Materialet är inte det viktigaste utan ses som ett hjälpmedel i inlärningen. Varje material har sin bestämda plats. Det är oftast självrättande och fyller flera funktioner. Man går från det konkreta till det abstrakta.