Praktisk info

Avgifter

På Tomegården betalar man samma månadsavgift som på andra förskolor i kommunen, maxtaxa.

Månadsavgiften följer kommunens maxtaxa och betalas tolv månader om året. Månadsavgiften betalas in på föreningens bankgiro 515-5130 i förskott. Vi har tre månaders uppsägningstid.

Klagomålshantering

Enligt skollagen 2010:800 § 8 ska huvudmannen ha rutiner för klagomålshantering. På Tomegårdens montessoriförskola har styrelsen beslutat att klagomål ska lämnas till rektorn. Rektorn har ansvar för att det tas fram en åtgärdsplan, att åtgärderna utförs och att utfärdaren informeras. Normalt ska utfärdaren inom 2 dygn få ett kvitto på att klagomålet har mottagits, och ärendet ska hanteras inom två veckor. Alla klagomål arkiveras hos rektorn.

 

Hur lämnar jag in mitt klagomål?

Klagomål lämnas alltid in skriftligen för att undgå missförstånd och för att hanteringen ska gå rätt till. Ditt klagomål skickas till  info@tomegarden.se, den mailadressen är direkt kopplad till rektorn. Ange titel Klagomålshantering. I mailet skriver du ärendet och även namn om det rör sig om ett specifikt barn.

 

Om jag inte är nöjd med åtgärdsplanen?

Om du inte är nöjd med den åtgärdsplanen eller de åtgärder som gjorts inte uppnått dina förväntningar ber vi dig att gå vidare till styrelsen och via dem skriftligen skicka in en klagomålsanmälan.

 

Modersmålsstöd

I vår verksamhet på Tomegården vill vi synliggöra det mångkulturella samhälle vi lever i.

Inne på Kotten är barnen mellan 1-2 år och det är mitt i processen att lära sig ett eller flera språk. När vi får in barn som är flerspråkiga uppmuntrar vi föräldrarna att skriva upp ord på sitt språk. Det tar med sig ord som barnen använder och förstår hemma så att pedagogen kan förstå och bekräfta på svenska. I verksamheten hjälper vi till med deras språkutveckling och kommunikation med andra. Vi sjunger, gör ramsor och läser sagor. Vi lägger stor vikt vid att varje barn får tid att prata och förmedla till oss och sina kamrater. Det är inne på Kotten som grunden för kommunikationen läggs.

Inne på Ekorren har vi som uppdrag att utveckla barns kommunikation, ordförståelse och språkliga medvetenhet. Vi vill att de ska kunna leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor och argumentera för sin sak.  Det är viktigt för oss att barnen får uttrycka sig på det språk de känner sig bekväm med. Vi är nyfikna på språk. Vid våra samlingar lyfter vi på olika sätt barngruppens alla språk.

Precis som på Kotten vill vi även ge varje barn tid till att prata med oss. Vi uppmuntrar här föräldrar att ta med sig ord, sånger och böcker på barnets modersmål. Vi går ofta till biblioteket och lånar böcker efter barngruppens önskemål och behov.

På Tomegården  utgår vi från vårt fantastiska montessorimaterial som barnen har fritt tillgång till. Alla material har ett pedagogiskt syfte och är språkutvecklande på olika sätt. I vårt  kulturmaterial t.ex. går vi från helhet till del som är typiskt för montessoripedagogiken. Pussel finns om världsdelar och länder, samt böcker och foto på kulturer i världen. Här finns även material med världens olika djur och flaggor att jobba med. Allt för att skapa en så bred förståelse för omvärldens mångfald som möjligt.