Barngruppen

Pedagogiken bygger på åldersblandade grupper där de äldre barnen på ett naturligt sätt tar hand om de yngre. Barnen väljer själv om de vill arbeta i grupp eller självständigt.

Tomegårdens barngrupp består av 26 barn i åldrarna ett till sex år. En jämn köns- och åldersfördelning inom barngruppen eftersträvas. Syskonförtur tillämpas. Inskolning av nya barn sker främst på hösten.

Den åldersblandade gruppen har stor betydelse för pedagogiken. Barn i olika åldrar stimulerar varandra och lär sig samarbeta. I en grupp med olika åldrar minskar också konkurrensen.

Barnen arbetar och leker både individuellt och i grupp. Förutom med Montessorimaterialet arbetar vi också med musik, rytmik, skapande verksamhet, slöjd, matlagning och bakning.

I verksamheten ingår också utflykter. Vi går regelbundet till Biblioteket, och några gånger per termin går vi på teater eller museum eller gör studiebesök.